Dış Çevre Analizi Nedir?

Dış çevre analizi kuruluşun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenmesi,  kritik  fırsat ve tehditlerin belirlenmesidir. Dış çevre analizinde kuruluşu etkileyebilecek dışsal değişimler ve eğilimler değerlendirilir.

PEST Çevre Analizi

PEST yani çevre analizini tüm diğer analizlerden önce yapılan,  ülkenin politik, hukuki, ekonomik ve sosyal koşullarının detaylı olarak değerlendirildiği ve kuruluşa etkisinin değerlendirildiği bir analizdir.

pest analizi

Politik, ekonomik, sosyal ve kültürel ile teknolojik kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Politik ve Hukuki faktör olarak İlgili yasalar, vergi sistemi, kotalar, teşvikler, hükümet politikaları, uluslararası ilişkiler; dünyadaki genel ekonomik durum, uluslararası ekonomik konjonktür, faiz oranları, , İş gücü mevcudiyeti, enerji mevcudiyeti ve maliyeti; sosyal/kültürel faktör olarak çevreye bilinci, tüketici eğilimleri, çalışma ve boş zaman eğilimleri ,  gelir dağılımı, toplumun; Teknolojik Faktör olarak IT kullanımının yaygınlığı , Yeni ürünler, Enerji kaynakları, Alternatif ve yeni teknolojiler , Girdi kaynakları, maliyetleri, Ekolojik faktörler , Teknoloji transferi ,  Altyapı teknolojisi gibi konular değerlendirilir.

Çevre analizi Pest matrisine konulan temel maddeler istenildiği kadar çoğaltılıp azaltılabilir, önemli olan organizasyonun faaliyetlerini etkileyecek doğru noktaların ortaya konulması ve yorumlanmasıdır. PEST Analiz sonuçları kurumu etkilediği ölçüde ve yönde SWOT analizinde değerlendirilir.

Rekabet Analizi

PORTER’IN 5 KUVVET MODELİ

Harward Üniversitesi Ekonomi Profesörü MICHAEL PORTER’ın formüle ettiği bir analiz yöntemidir.

porter'ın 5 kuvvet modeli

İyi bir rekabet stratejisi geliştirmek ve rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü sağlamak için sektörün ve rakiplerin nasıl analiz edileceğini anlatır. Analizi 5 ana başlık altında değerlendirir.

Potansiyel rakiplerin pazara girme riski; sektöre yeni girecek olan şirketlerin potansiyel tehlikeleri

Tedarikçilerin pazara olan hakimiyetleri; tedarikçilerin pazarlık gücü

Sektördeki mevcut rakipler arasındaki rekabet;

Müşterilerin pazarlık gücü

İkame ürünlerin tehditleri; endüstri içindeki firmaların kendi aralarındaki rekabetleri

Bu beş  güç modelinde iki önemli tehdit ögesi yer almaktadır. Bunlardan ilki, ikame kuruluşlar ve bu kuruluşların üretmiş oldukları mallardan kaynaklanan tehdit, diğeri ise sektöre yeni girme olasılığı bulunan işletmelerin oluşturduğu tehdittir. Bu iki tehdit ögesi hali hazırda kuruluşu güç durumda bırakmasa da her an sektöre dahil olup söz konusu kuruluşun pazardaki konumunu etkileyebileceğinden kuruluş tarafından dikkate alınması ve stratejik analizin buna göre yapılması gerekmektedir. Tedarikçilerin ve alıcıların pazarlık gücü, kuruluşun hali hazırda karşı karşıya olduğu, etkileşim halinde bulunduğu ve alınacak stratejik kararlarını etkileme özelliği gösteren rekabet gücü ögelerindendir. Rakipler arasındaki rekabetin şiddeti aynı pazar ortamında birbiriyle rekabet halinde olan kuruluşların  oluşturduğu  rekabetçi ortam ve bu ortamın kuruluşun davranışını yönlendiren yapısı ise bir başka rekabet gücü belirleyicisidir.

Müşteri Analizi

Müşteri analizi müşteri segmentlerinin belirlenmesi, müşteri motivasyonlarının araştırılması amacıyla yapılır. Kuruluşlar ürettikleri ürün veya hizmetleri, kime, hangi ürünü, ne zaman, nerede, kaça, hangi miktarda ve niçin satabileceğini bilmek durumundadır. Bu sebeple yapılacak  müşteri analizleri ile müşteri motivasyonları belirlenmeye çalışılır. Ancak müşteri analizi mevcut ürünler için değil henüz daha üretilmemiş; başka bir deyişle  karşılanmamış ihtiyaçlar için de yapılabilir. Çünkü karşılanmamış ihtiyaçlar pazarda atılım yapmak isteyen firmalara kuvvetli bir kaldıraç etkisi verebilir. Bu bilgiler de kuruluşa avantaj sağlaması muhtemel bir fırsat olarak değerlendirilebilir.müşteri analizi

Müşteri analizleri ile aynı zamanda  deneyim alanları analiz edilir müşteride  tatminsizlik yaratan veya problem oluşturan bir unsurlar tespit edilir. Bu durum da kuruluşu tehdit eden bir unsur olarak değerlendirilir ve nasıl bertaraf edileceği plan dahilinde değerlendirilir.

Pazar Analizi

Pazarın hem sayısal hem de sayısal olmayan yönleriyle analizinin sağlanması doğru hedeflerin oluşturulması için son derece önemlidir.

  • Stratejik planlama öncesi, detaylı bir pazar analizi ile hedef pazar, çevre, müşteri ve rakipler tanımlanır; eksik ve zayıf yönler belirlenir.
  • Stratejik planlama öncesi, detaylı bir pazar analizi ile hedef pazar, çevre, müşteri ve rakipler tanımlanır; eksik ve zayıf yönler belirlenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir