Paydaş Analizi

Paydaşlar organizasyonun faaliyetlerinden olumlu ya da olumsuz, doğrudan ya da dolaylı etkilenecek kişi ve kurumlardır.

Paydaş Analizi,  stratejik planlamanın temel unsurlarından biridir. Organizasyonun etkileşim içinde olduğu kişi ve kurumların analiz edilmesini ve bu ilişkilerin de stratejik plan doğrultusunda yönetilmesini esas alır.

Paydaş Analizi Mevcut Durum Analizi'nin bir basamağıdır. Mevcut Durum Analizinin nasıl yapılacağına ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için bknz:http://www.demetekin.com.tr/stratejik-plan-oncesi-mevcut-durum-analizi/

Paydaş analizi ile paydaşlarla etkili bir iletişim kurularak paydaşların görüş ve beklentilerinin tespit edilmesi, organizasyonun faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine engel oluşturabilecek unsurların saptanması ve bunların giderilmesi için stratejiler oluşturulması sağlanır; ayrıca  paydaşların görüş, öneri ve beklentilerinin stratejik planlama sürecine dahil edilmesiyle planın bu kesimlerce sahiplenilmesi ve planın uygulanma şansının artması amaçlanır.

 

Paydaş analizi aşağıda yer alan aşamalardan oluşur

 • Paydaşların tespiti
 • Paydaşların önceliklendirilmesi
 • Paydaşların değerlendirilmesi
 • Görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi

Paydaşların Önceliklendirilmesi

Belirlenen paydaşların tümü etkili bir iletişim kurulmasını imkansız kılacak sayıda olabilir. Bu nedenle paydaş görüşlerinin alınmasında ve plana yansıtılmasında etkinlik sağlamak üzere belirlenen paydaşların önceliklendirilmesi gerekir. Paydaşların önceliklendirilmesinde dikkate alınacak hususlar; paydaşın kuruluşun faaliyetlerini etkileme gücü ile kuruluşun faaliyetlerinden etkilenme derecesidir.

Paydaşlar önceliklendirilir iken şu sorulara yanıt aranır

 • Paydaş kuruluşun hangi faaliyet/hizmeti ile ilgilidir?
 • Paydaşın kuruluştan beklentileri nelerdir?
 • Paydaş kuruluşun faaliyetlerini/hizmetlerini ne şekilde etkilemektedir? (Olumlu-Olumsuz)
 • Paydaşın kuruluşu etkileme gücü nedir?
 • Paydaş kuruluşun faaliyetlerinden hizmetlerinden ne şekilde etkilenmektedir? (Olumlu-Olumsuz)

Paydaş Etki/Önem Matrisi

Paydaşların Değerlendirilmesi Paydaş, kuruluşun hangi faaliyeti/hizmeti ile ilgilidir? Paydaşın kuruluştan beklentileri nelerdir? Paydaş, kuruluşun faaliyetlerini/hizmetlerini ne şekilde etkilemektedir? Paydaşın kuruluşu
etkileme gücü nedir?Paydaş Etki Önem Matrisi

 

Öncelikli paydaşlarla gerçekleştirilecek çalışmaların  niteliğinin belirlenmesi için Etki/Önem Matrisinden yararlanılır.

Bu matriste etki; paydaşın kuruluşun faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme, destekleme veya olumsuz etkileme gücünü, önem ise; kuruluşun paydaşın beklenti ve taleplerinin karşılanması konusuna verdiği önceliği ifade eder.

 

Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi

Paydaşların görüş ve önerilerinin alınarak stratejik plana yansıtılması belirli bir program dahilinde yürütülür. Bu program yapılırken görüş ve önerilerin hangi yöntemle alınacağı, hangi kişi ve birimlerden görüş alınacağı, çalışmanın sorumlularının kimler olacağı, alınan görüşlerin nasıl raporlanıp değerlendirileceği konuları ayrıntılı olarak belirlenir. Paydaş görüşleri alınırken

Mülakat,

Anket Uygulaması

Atölye Çalışması

Toplantı gibi yöntemler kullanılabilir.

Paydaşların görüşleri alınırken temel olarak  şu sorulara cevap aranır

 • Kuruluşun hangi faaliyetleri sizin için önemlidir?
 • Kuruluşun olumlu bulduğunuz yönleri nelerdir?
 • Kuruluşun geliştirilmesi gereken yönleri nelerdir?
 • Kuruluştan beklentileriniz nelerdir?

 

Paydaş Analizi” için 2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir