Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimi (Sürdürülebilir İKY)

Giriş

İzlanda, İskoçya ve Yeni Zelanda gibi  ülkeler ekonomik modellerini değiştirdiler ve vatandaşın beden ve ruh sağlığını önceleyecek “mutluluk ekonomisi” modeline geçtiler. Mutluluk ekonomisi modeli, BM Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri çerçevesinde, bugün ve gelecek nesillerin mutluluğunu amaçlıyor; büyüme odaklı politikaların yerini, aile dostu, çevre odaklı politikaların alması gerektiğini söylüyor ve bu ekonomik model, gayri safi yurtiçi hasıladan çok sosyal göstergeleri dikkate alıyor.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-50657956

İşte artık yeni dünyanın istikameti… Sürdürülebilirlik kavramı artık sadece sivil toplum örgütlerinin, kamu oyunun, uluslararası işbirliklerinin gündemi değil; bu kavram  hükümetlerin devlet politikalarına girmiş durumda bundan sonra dünyayı etkileyecek yaklaşımların başında geliyor.

Bu konu iş dünyasında da geniş yer buldu ve şirketler bazı konulardaki bakış açılarını değiştirdiler ve uzun vadeli sürdürülebilir sistemler kurmak için Finansal sonuçların yanında  daha geniş çevresel, ekolojik ve sosyal boyutları olan örgütsel sonuçları da dikkate almaya başladılar. İşte bu yazı bu konuda biraz farkındalığı artırmaya yönelik bazı konulara dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimi

Stratejik insan kaynakları yönetimi (Stratejik İKY), son 30 yılda insan kaynakları yönetimi (İKY) politikasına baskın bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır. Ancak, son on yılda İKY’ye yeni bir yaklaşım gelişmiştir. Sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi… (sürdürülebilir İKY) bu yaklaşım İKY ile sürdürülebilirliği birbirine bağlamayı amaçlayan bir yaklaşımdır.

Sürdürülebilir İKY
Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimi

Bu makale sürdürülebilir İKY’nin temel özelliklerini, sürdürülebilirliğe verilen bazı anlamları ve sürdürülebilirlik ile İKY arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Sürdürülebilir İKY hakkında çeşitli görüşler olmasına rağmen, bir yaklaşım onu Stratejik İKY’den ayıran bir takım özelliklere sahiptir. O da sürdürülebilir İKY, Finansal sonuçlardan daha geniş bir kapsamı olan örgütsel sonuçları kabul eder. Tüm araştırmalar insan ve sosyal sonuçların önemini vurgulamaktadır. Buna ek olarak, İKY’nin çeşitli paydaşlar üzerindeki olumsuz ve olumlu etkilerini açıkça tanımlar; İKY politikalarının uygulanmasına ilişkin süreçlere daha fazla önem verir.

Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri (SGH)

Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri (SGH) Birleşmiş Milletler tarafından geleceğe ilişkin  oluşturulmuş bir dizi global hedeftir. Başka bir söylemle, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için hazırlanmış evrensel bir eylem çağrısıdır.

Yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için hazırlanmış evrensel eylem çağrısı…

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2016’dan itibaren yürürlüktedir, 2030 yılına kadar geçerli olacaktır. Ağustos 2015’te 193 ülke 17 sürdürülebilirlik hedefine uyacağına ilişkin rıza göstermiştir. Türkiye’de bu anlaşmayı imzalamış bu hedeflere uyacağını taahhüt etmiştir. UNDP (Birleşmiş Millet Kalkınma Programı) tarafından desteklenmektedir. UNDP (united nations development program)

 

 

 

 

 

 

SDH’lerin iş stratejilerine entegre edilmesi

Ekologlar sürdürülebilirliğin ekolojik boyutuna – doğal çevrenin korunmasına – odaklanırken, iş stratejisi işin ekonomik sürdürülebilirliği tarafıyla daha çok ilgilidir. (Dyllick & Hockerts, 2002)

İş perspektifinden bakıldığında, sürdürülebilirlik “şirketin ekonomik, çevresel ve sosyal fırsatları iş stratejilerine entegre ederek iş hedeflerine ulaşma ve uzun vadeli hissedar değerini artırma yeteneği” olarak tanımlanmıştır (Sürdürülebilirlik Sempozyumu, 2001, Wirtenberg ve ark 2007 ). Kurumsal sosyal-çevresel performansın finansal ve pazardaki başarı ile güçlü bir şekilde ilişkili olabileceğine dair kanıtlar hızla artmaktadır. Bu sebeple sürdürülebilirliği belirli bir kuruluştaki çeşitli paydaşlar üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkiler açısından da görmek gerekir.

İnsan kaynakları, bir kuruluşun rekabet avantajı oluşturma ve sürdürme yeteneğinde kritik bir rol oynar. İK,  operasyonel yetkinlikleri  geliştirmek için stratejik liderlik yapmaktır. “Sürdürülebilirlik özünde organizasyonel değişim ve kültürel değişim gerektiren bir konudur. İK profesyonellerinin potansiyel olarak güçlü bir katkı sağladıkları alanlar, özellikle, değişim yönetimi, kültür değişimi ve insan kaynakları ile diğer sistem ve süreçlerin uyumlaştırılması nedeniyle “organizasyon gelişim”dir.

 

Sürdürülebilirliğin iş stratejilerine  entegre edilmesindeki en önemli aktör kuşkusuz İnsan Kaynakları Yönetimi’dir.

 

BM, şirketlerin bu konuda yapmaları gereken çalışmaları en sade hali ile “SDG Compass” Sürdürülebilirlik Hedefleri Uygulama platformunda beş maddede açıkladı. Buna göre şirketlerin aşağıdaki basamakları takip etmeleri tavsiye edildi.

  • SKH’yi anlamaları ve öncelikli SKH konularını seçmeleri,
  • Kendi iş hedeflerini (KPI) tanımlamaları,
  • KPI’larını SKH ile karşılaştırmaları,
  • Bir strateji oluşturarak uygulamaları ve
  • Başarılarını raporlayarak dünyaya duyurmaları.

Sürdürülebilirlik Hedefleri Uygulama Platformu’nda sektöre, temaya göre şirketinize uygun SDH’leri filtreleyerek uygun göstergeleri (KPI)  belirleyebilirsiniz. Her bir gösterge için kaynağının yanı sıra göstergenin genel veya sektöre özgü olup olmadığının bir göstergesi sağlanır. Ayrıca, birçok gösterge için, söz konusu Hedef ve Hedef göstergesinin uygunluğunu gösteren açıklayıcı notlar ve yorumlar verilmiştir.

 

sürdürülebilirlik 2020
sürdürülebilirlik 2020

 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri,

Sustainable Development Goals (SDGs).

https://sdgcompass.org/business-indicators/

Hedefler, ekonomik, sosyal ve çevresel yönleri bütünleştirmekte ve tüm boyutlarında sürdürülebilir kalkınma sağlamadaki bağlantılarını tanımaktadır. Bu, bazı göstergelerin bu ara bağlantıları yansıtacak şekilde birden fazla SDH ve Hedef ile eşleştirildiği göstergelerin eşlenmesinde de yansıtılmaktadır. Örneğin, su kalitesi konusu sağlık açısından (Hedef 3, Hedef 3.9) ve sürdürülebilir su yönetiminin vazgeçilmez bir unsuru olarak (Hedef 6, Hedef 6.3) ve sürdürülebilir tüketim ve üretim modellerinin (Hedef 12, Hedef 12.4). Bu nedenle, su kalitesi göstergeleri bu üç Hedef ve Hedefle eşleştirilmiştir.

sürdürülebilirlik hedefleri
sürdürülebilirlik hedefleri

Kramer (2014), sürdürülebilir çalışma sistemleri (SWS’ler; Docherty ve ark 2002), İK sürdürülebilirliği (Wirtenberg ve ark 2007), İK’ların sürdürülebilir yönetimi,  sürdürülebilir İKY (Marriappanadar 2003; 2012). sürdürülebilir organizasyon terimi (Dunphy ve ark. 2007)

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir