TURQUALITY Başvuru Süreci

BAŞVURU ÖNCESİ

Turquality başvuru süreci nasıldır? Projeye nasıl başvurulur?

Ön Koşul: Başvurunun ön koşulu  başvuru yapan markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında stratejik planda belirtilecek hedef pazarlarının (en az) birinde tescil edilmiş olması gerekir.

TURQUALITY® Ön Değerlendirme Seti, başvuru öncesi şirketin kendini test etmesi ve değerlendirmesi amacıyla oluşturulmuştur. Ancak  bağlayıcı değildir.

 TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur

BAŞVURU

Müracaat etmek İsteyen Şirketlerin Sırasıyla İzlemesi Gereken Adımlar;

 • “Firma Ön Değerlendirme Setinin” doldurulması, çıkan puan sayfasının kaydedilmesi.
 • “Yeni Kullanıcı” talebinde bulunulması,
 • Sistem tarafından iletilecek “şifre” ile “Turquality Otomasyon Sistemi”ne giriş yaparak Başvuru Formunun doldurulması

Turquality Otomasyon Sistemi üzerinden Başvuru Formunu dolduran ve Ek-8‘de “Uygulama Usul ve Esasları” yer alan belgelerin “Ekli Belgeler” alanına yükleyerek Sistem üzerinden başvurusunu ileten Şirketler, sisteme ekledikleri tüm belgelerin orijinalleri veya noter onaylı nüshalarını İTKİB-TURQUALITY Sekreteryası’na iletilir. Ekli belgelerin noter tasdikli olması her sayfasının imzalanması konusuna dikkat edilmelidir.

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur

FİRMA ÖN İNCELEME ÇALIŞMASI

Turquality başvuru aşamasında  eksik evrak bulunmayan şirket için bir sonraki aşama “Ön Değerlendirme” Sürecidir. Süreçte, öncelikle, şirketin “Ön İnceleme Çalışması” için gerekli ücreti İTKİB-Turquality Sekretaryası’na ödemesi gerekmektedir. Firma Ön İnceleme Çalışması, belirlenen danışmanlık firmaları ile TURQUALITY® Sekretaryası’nın beraber yürüttüğü, başvuru yapan şirkette gerçekleştirilen 2 günlük bir çalışma olup, şirket aşağıdaki alanlarda incelenmektedir:

 • Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimikurumsal performans yönetimi

Şirketlerin oluşturdukları vizyon ve misyon doğrultusunda stratejik hedeflerini belirleyebilmeleri için rekabet, pazar, kanal, müşteri ve ürün analizi gibi çalışmalar yapmaları gerekir.. Bu kapsamda şirketlerin oluşturacakları stratejik planlar, buna bağlı olarak geliştirilecek iş planlarıyla desteklenmelidir ve bu planlar bütçe ile entegre edilmelidir. Stratejik planlama çerçevesinde yapılan tüm aktivitelerin belirli dönemlerde ölçülerek kurum performansının yönetilmesi önem taşımaktadır.

 • Marka Yönetimi

Şirketlerin markaları için uzun vadeli marka stratejilerini belirlemeleri, markalarını hedefledikleri pazarlarda doğru konumlandırmaları, belirledikleri stratejilere göre marka planlarını geliştirmeleri ve plan dahilinde uygulamaya geçirmeleri gerekmektedir. Şirketlerin marka stratejilerini geliştirebilmeleri ve marka hedeflerini belirleyebilmeleri için vizyoner bir yönetime ve marka konusunda profesyonel bir kadroya sahip olmaları, marka konumlamasının geçerliliğini hedeflenen pazarlarda düzenli olarak izlemeleri ve elde edilen sonuçları hedeflerle karşılaştırarak gerektiğinde yeni aksiyonlar almaları markanın etkin yönetilmesi için önem taşımaktadır.

 • Marka Performansımarka performansı

Şirket markasının aktif olarak pazarlandığı yurt dışı pazarlar, markanın bu pazarlarda elde ettiği pazar payları, markanın geçmiş dönem 10 yıllık süre içinde yurt içi ve yurt dışında göstermiş olduğu performans, markanın hedeflenen pazarlarda konumlandırılması, markanın geniş bir coğrafi yaygınlık düzeyine sahip olması markalaşma sürecinde önem taşımaktadır. Marka performansının yanı sıra, markanın ilgili Şirket tarafından sahiplenilmesi, Şirketin üst düzey yönetiminin vizyonu ve girişimciliği markanın küresel pazarlara taşınabilmesi ve başarılı olabilmesi için esastır.

 • Tedarik Zinciri Yönetimi

Şirketlerin küresel piyasalarda  rekabet edebilmeleri için pazara doğru ürünü, doğru zamanda, istenen kalitede, doğru fiyattan sunmaları gerekmektedir. Tüm bunların gerçekleşmesi için müşteri talebinden satın almaya, üretimden dağıtıma kadar uzanan zincirin, malzeme ve bilgi akışının ve kaynaklarının etkin bir şekilde planlanması ve yönetilmesi gerekmektedir. Şirketlerin operasyonel mükemmelliği hedeflemeleri ve bu stratejik hedeflere göre operasyonlarını sürekli iyileştirmeleri, pazar taleplerini esnek bir yapıda ve istenen zamanda karşılayabilmeleri, maliyetleri kontrol edebilmeleri, verimliliği artırıcı inisiyatifler almaları global anlamda markalaşma sürecinde şirketlere destek olacak ve markalaşma sürecini tetikleyecek önemli etkenlerdendir.

 • Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi

Şirketlerin uzun vadeli stratejik planlarında belirlemiş oldukları stratejik hedeflere ulaşmak için yerine getirmeleri gereken pazarlama faaliyetlerinin uygulanması ve etkin yönetilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda şirketlerin pazardaki güçlü ve zayıf yönlerini araştırmak, hedeflenen pazarların dinamiklerini analiz etmek ve anlamak, müşterileri tanımak ve onların yaşam tarzlarını anlamak, rakipleri izlemek, gibi çalışmalarda bulunmak pazarlama faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için önem taşımaktadır. Pazarlama faaliyetleri marka stratejisi ve konumlandırılması ile paralel olarak yürütülmelidir; bölgesel farklılıklar analiz edilerek etkili bir pazarlama zekası ile hedef-odaklı faaliyetler geliştirilmelidir. Global büyüme sürecinde, pazarlama ile birlikte satış etkinliğinin de hedeflenen pazarlarda artırılması, satış gücünün kuvvetlendirilmesi ve satış organizasyonunun etkin bir biçimde yapılandırılması ve yönetilmesi gerekmektedir.

 • Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirmeürün tasarımı arge

Küresel arenada rekabet edebilmek için şirketlerin ürün stratejisi geliştirmesi, birimler arasında işbirliği ve koordinasyon sağlaması, teknolojiyi etkin olarak kullanılması gerekmektedir. Şirketlerin ürün tasarım/araştırma ve geliştirme faaliyetlerine gereken kaynağı ayırmaları ve bu konuda yatırım yapmaları, inovasyona yönelik ürünler geliştirmeleri, geliştirdiği ürünler ile ürününü diğer ürünlerden farklılaştırabilmesi markalaşma sürecinde etkili olan en önemli unsurlardan biridir.

 • Finansal Performansfinansal performans

Şirketlerin markalarını küresel arenaya taşıyabilmeleri, geleceğe dönük yatırımlarını gerçekleştirebilmeleri, markalarını uluslararası pazarda konumlandırabilmeleri, marka, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri, operasyonlarını sürdürebilmeleri için finansal performanslarının güçlü olması gerekmektedir. Bu kapsamda şirketlerin aktiflerini ve borçlarını etkin bir şekilde yönetmeleri, ve kaynak planlaması yapmaları beklenmektedir.

 • İnsan Kaynakları Yönetimi

Şirketlerin belirledikleri stratejileri ve süreçleri doğrultusunda, operasyonlarını destekleyecek organizasyonu oluşturması, sahip olduğu insan kaynağını etkin bir şekilde yönetmesi, elde tutması, çalışanların performansını ve verimliliğini artıracak aksiyonlar alması ve mevcut insan kaynağını yetiştirmesi sürdürülebilir büyüme açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu konuda detaylı bilgiye aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz

 http://www.demetekin.com.tr/insan-kaynalari-departmaniniz-turqualitye-hazir-mi/
 • Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim, şirket faaliyetlerinde etkinlik ve verimlilik, yasal düzenlemelere uygunluk, şirket yönetiminde pay ve menfaat sahipleri ile ilişkilerde, şeffaflık ve sorumluluk yaklaşımının benimsenmesi pay ve menfaat sahiplerinin yasal düzenlemelerle güvence altına alınmış olması böylelikle şirketin sürekliliğini hedeflemektedir. Şirketlerde strateji ve operasyonları destekleyecek gerekli mekanizmaların işletilmesi, şirketlerin profesyonel ve kurumsal bir yapıda yönetilmesi, organizasyon yapısının işlevselliği, politika, süreç ve prosedürlerinin dokümante edilerek iletişimin etkin akışının sağlanması küresel  platformda çalışabilmek ve rekabet edebilmek için önem taşımaktadır.

 • Bilgi Sistemleri Yönetimi

Şirketlerin stratejileri doğrultusunda belirledikleri süreçleri destekleyecek, operasyonların daha verimli ve etkin olarak yönetilmesini ve kontrol edilmesini sağlayacak bilgi sistemleri altyapısının oluşturulması kısa ve uzun vadede büyümenin önemli tetikleyicilerindendir. Şirketin her bölümde gösterdiği performans, aynı alanda dünyadaki en iyi uygulamalarla kıyaslanmakta (benchmark) ve dolayısıyla şirketin dünya ölçeğinde nerede durduğu tespit edilmektedir. Bu çalışma sonucunda belirli bir noktanın üzerinde olduğu belirlenen şirketler TURQUALITY® Programı kapsamına alınmaktadır.

 

KAPSAMA ALINMA

Turquality başvuru sürecininin son aşamasında Ön Değerlendirme Çalışması neticesinde hazırlanan rapor, “Ekonomi Bakanlığı” tarafından değerlendirilir. Değerlendirme neticesinde uygun bulunan şirketler, Marka programına mı Turquality Programına mı kabul edildiğine dair bildirim yapılır.

 

http://www.turquality.com/basvuru

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir